Koszyk

koszyk pusty

W okresie wakacyjnym od 1 lipca realizujemy wyłącznie zamówienia powyżej 20 zestawów obiadowych.
Zamówienia przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 601 807 090 lub mailowo na adres zamowienia@cynamonbar.pl (na dzień przed dostarczeniem). Zdjęcia dostępne na stronie przedstawiają przykładowe dania.

Regulamin
REGULAMIN

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Właścicielem cateringu biznesowego jest PORTOBELLO S.C. , z siedzibą we Wrocławiu 50- 365, pl. Grunwaldzki 23- 27, NIP 899-263-36-80.

Przedmiotem zamówienia jest catering biznesowy.

Sklep cateringowy oferuje gotowe produkty żywnościowe w zakresie:
- dań śniadaniowych
- dań obiadowych
- deserów
- napojów.

1.1. Każdy zamówiony posiłek jest osobno pakowany w plastikowe , jednorazowe opakowania metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny firmy DUNI.
1.2. Posiłki po dostarczeniu do okresu spożycia przez klienta powinny być przechowywane w lodówce.
1.3. Posiłki powinny być zostać spożyte w przeciągu 12h od daty dostarczenia.
1.4. Każdy zamówiony zestaw jest dodatkowo zapakowany w papierową torbę.

§2
REJESTRACJA KLIENTA

2.1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji".
2.2. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego.
2.3. Po wysłaniu danych do rejestracji są one weryfikowane przez Sprzedającego.
2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika serwisu, bez podania przyczyny.

§3
PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacja zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie obiektów umieszczonych na liście.
3.2. Aby zamówienie zostało dostarczone na odpowiednią godzinę, musi zostać zamknięte i sfinalizowane na:
- 1 godzinę przed godziną dostarczenia (jeżeli w zamówieniu nie ma obiadu lub zupy)
- 2 godziny przed godziną dostarczenia (jeżeli w zamówieniu jest obiad lub zupa)

Zamówienie z jednodniowym wyprzedzeniem gwarantuje dostępność wszystkich potraw zawartych w menu.

3.3. Zestaw obiadowy składa się z 1-3 porcji składników, aby wybrać kolejne porcje należy przejść do tworzenia nowego zestawu obiadowego.
3.4. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane na podany podczas rejestracji e-mail.
3.5. Płatności odbywają się w systemie gotówkowym, kartą płatniczą lub online przelewem.
3.6. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu , bądź wprowadzania w nich zmian.
3.7. W chwili odbioru cateringu Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy. Ewentualne wady zamówionego produktu lub nieprawidłowości zamówienia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obecnemu przy dostawie.
3.8. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofercie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru znajdującego się w sprzedaży.
3.9. Za każdy zamówiony posiłek , sklep cateringowy wystawia dla osób fizycznych paragon fiskalny.
3.10. Możliwe jest wystawienie faktury VAT do 7 dni od daty wystawienia paragonu.
3.11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu cateringowego, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu opisanych na stronie sklepu.

§4
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

4.1. Zmiany i anulowanie zamówienia można składać wyłącznie telefonicznie.
4.2. Zmiana zamówienia możliwa jest najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym dostarczeniem posiłku. W przeciwnym razie wszelkie uwagi dotyczące prawidłowości zamówienia nie będą uwzględniane.
4.3. Anulowanie zamówienia możliwe jest najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym dostarczeniem posiłku. W przeciwnym razie firma nie dokonuje zwrotu wpłaty za zamówiony produkt.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
5.2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Załączniki:
1.Lista obsługiwanych obiektów.
2.Godziny dostarczania posiłków.


1. Lista obsługiwanych obiektów:
 • Grunwaldzki Center
 • Bema Plaza
 • Silver Forum
 • Green Towers

2. Godziny dostarczania posiłków:

             Grunwaldzki Center
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku
  • ŚNIADANIA: 9.45 wejście A, 10.00 wejście B, 10.15 wejście C
  • OBIADY: 11.45, 13.45 wejście A, 12.00, 14.00 wejście B, 12.15, 14.15 wejście C.
             Bema Plaza
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 12.15
            Silver Forum
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00
             Green Towers
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 12.45
            
Strzegomska 42
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 13.10 dla Strzegomska 42b oraz 13.15 dla Strzegomska 42c
 
THE REGULATIONS

§1
THE SUBJECT OF THE ORDER

The owners of the business catering is the company PORTOBELLO S.C. With the registered seat at pl.Grunwaldzki 23- 27 in Wrocław postcode 50-365, with Tax Identification Number 'NIP' PL899-263-36-80.

The subject of the order is business catering.

The catering shop offers ready made foodstuff offering as follows:
- breakfasts
- dinners
- desserts
- drinks

1.1. Every meal is packed separately by thermal welding into plastic container with a DUNI machine.
1.2. Meals should be stored in the refrigerator after delivery to the customer.
1.3. Meals should be consumed within 12hours from the time of delivery.
1.4. Every ordered set is additionally packed into the a paper-bag.

§2
THE REGISTRATION OF A CUSTOMER

2.1. The customer is obliged to fill “the registration form” providing most updated information.
2.2. It is required to fill in all fields of the registration form.
2.3. After sending data to be registered, they are verified by the Seller.
2.4. The Seller reserves the right to refuse registration of the user for no reason.

§3
THE ACCEPTANCE AND PROCESSING OF THE ORDER

3.1. The processing of the order takes place exclusively on the area of the premises included in the list.
3.2. The Internet orders can be submitted no later than 1 hour before delivering in case of in if the orders is not a dinner or soup.
The Internet orders can be submitted no later than 2 hours before delivering in case of if the orders is lunch or soup.

An order placed one day in advance guarantees the availability of all dishes in the menu.

3.3. Dinner set consists of 1-3 portions of components. In order to choose further portions proceed to selecting a new dinner set.
3.4. The acknowledgement of an order will be sent to the email provided in registration.
3.5. Payments are available by cash, credit cards and bank transfer.
3.6. All prices are given in Polish Zloty and include VAT. The price of every product is binding at the moment of placing an order by the Buyer. The shop reserves the right to change prices for products displayed in the offer, introduce new goods to the offer, carry out and cancel promotional actions on the web site of the shop, or introduce changes there.
3.7. The Buyer is obliged to check the delivery immediately on reception. In case of possible defects of products or faults of the order, the Buyer should immediately notify them to the employee performing the delivery.
3.8. Photos of products included in the offer may seem different from the product in sales.
3.9. The catering shop issues a fiscal receipt to a natural person for an every ordered meal.
3.10. It is possible to issue a VAT invoice within 7 days from the date of issuing a receipt.
3.11. Placing an order is tantamount to acceptance of the regulations of the catering shop and the approval of all purchasing rules presented on the site.

§4
THE ALTERATION AND CANCELLATION OF AN ORDER

4.1.The change and cancellation of an order id possible only by phone.
4.2. The change of an order is possible no later than 1 hour before planned delivery of a meal. Otherwise all claims to the order are not taken into account.
4.3. The cancellation of an order is possible no later than 1 hour before planned delivery of a meal. Otherwise the company does not refund the payment for an ordered product.

§5
FINAL PROVISIONS

5.1. The Seller is committed to protect privacy of individuals in accordance with the Data Protection Act of 29 August 1997. According to the Data Protection Act of 29 August 1997, the Buyer agrees to store and process personal data for marketing and identification purposes by Portobello. The Buyer has the right to view own data in order to correct it or to file a claim to stop using it.
5.2. The Seller reserves the right to change regulations.
5.3. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the Civil Code and the Act of 2 March 2000 on the protection of consumer rights and liability for damage caused by a hazardous product apply.

Attachments:
1.The list of covered premises.
2.Delivery hours

1.The list of covered premises.
 • Grunwaldzki Center
 • Bema Plaza
 • Silver Forum
 • Green Towers
2. Delivery hours:

             Grunwaldzki Cente
r
 • Delivery takes place from Monday to Friday
  • BREAKFASTS: 9.45 entry A, 10.00 entry B, 10.15 entry C
  • DINNERS: 11.45, 13.45 entry A, 12.00, 14.00 entry B, 12.15, 14.15 entry C.
             Bema Plaza
 • Delivery takes place from Monday to Friday at 12.15
             Silver Forum
 • Delivery takes place from Monday to Friday at 13.00
             Green Towers
 • Delivery takes place from Monday to Friday at 12.45
             Strzegomska 42
 • Delivery takes place from Monday to Friday at 13.10 Strzegomska 42b and 13.15 Strzegomska 42c